Mahdollista liiketoiminnan kehittyminen.
Luo pilvistrategia.

Pilvistrategia.

Pilvistrategia auttaa keskittämään resurssit ydintoimintaan ja tekemään kannattavampaa liiketoimintaa. Sillä pystytään hallitsemaan toimintaympäristön monimuotoisuutta sekä vahvistamaan tulevaisuuden kykyä selvitä haasteista.  Pilvistrategian avulla yrityksen IT-järjestelmiä uudelleenorganisoidaan siten, että ympäristöjä voidaan yhtenäistää ja lopputuloksena saadaan kustannustehokas sekä liiketoiminnan tarpeita vastaava kokonaisratkaisu.

Pilvistrategian rakentamisessa huomioidaan koko yrityksen datan hallinta, digitalisaatio ja mobiilipalvelut. Strategian tarkoituksena on luoda kattava suunnitelma yrityksen kaikkia teknologisia palveluita varten. Valmiin pilvistrategian avulla pilvipalveluiden käyttöönotto on jatkossa kannattavampaa, kun päätetyt toimintatavat pystytään perustelemaan ja kaikki yrityksen toimintatavat tukevat liiketoiminnallisia tarpeita ja tavoitteita.

Pilvistrategia on aina pitkän tähtäimen suunnitelma.

Hyödyt.

Auttaa valitsemaan parhaat teknologiaratkaisut.

Selvittää miten työkuormaa kannattaa jakaa eri pilviin.

Varmistaa valittujen ratkaisujen saumattoman yhteensopivuuden.

Tukee liiketoiminnallisia tavoitteita.

Pilvistrategian rakentaminen

Tietohallinnon vision muodostaminen
Tiedostetaan yrityksen nykytila IT:n näkökulmasta sekä selvitetään yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Otetaan huomioon liiketoiminnan keskeiset tarpeet ja tavoitteet, joita IT-ympäristön tulee tukea, kuten järjestelmien nopeus ja etätyömahdollisuudet. Muodostetaan tietohallinnon visio, johon pilvistrategia tarjoaa toimenpidesuunnitelman.

Teknologian haasteiden määrittely
Määritellään mahdolliset teknologiahaasteet, jotka voivat vaikeuttaa sujuvan liiketoiminnan toteuttamista. Tyypillisiä haasteita voivat olla esimerkiksi tietoturva, kapasiteetti, nopeus, päivitykset, kustannusrakenne, vakaus, skaalautuvuus, käytettävyys ja käyttökokemus. 

Pilvivalintojen periaatekartan luominen
Luodaan periaatekartta, miten pilvivalinnoista tehdään päätöksiä tällä hetkellä, millaisia tulevaisuuden ominaisuuksia nähdään kriittisinä ja millä periaatteilla tulevaisuuden hankintoja tehdään.

Tekninen kartoitus
Muodostetaan kokonaiskuva yrityksen nykyisestä IT-ympäristöstä ja laaditaan tekninen dokumentaatio nykytilanteesta: käytössä olevien ohjelmistojen ja järjestelmien päivitysten ja tietoturvan tilanne, palvelinten roolit ja nykytilat, suoritetaan resurssikartoitus, eri järjestelmien ja laitteiden elinkaari sekä luodaan verkkoympäristön kuvaus.

Toimenpidesuunnitelman laatiminen
Ymmärretään pilvi-, infra-, ja teknologiavalintojen mahdollisuudet yrityksessä ja liiketoiminnassa. Luodaan käytännöt ja suunnitelma IT-järjestelmien organisoinnista, toteutustavoista sekä teknologiavalinnoista tukemaan asetettua visiota.

Hyödynnä asiantuntijaosaamista pilvistrategian luomisessa!

Me tarjoamme osaamistamme kaikissa pilvistrategiaan liittyvissä kysymyksissä ja vaiheissa. Olemassa oleva dokumentaatio sekä strategia vaikuttavat sisältökokonaisuuteen ja yrityksen painopisteet voivat myös ohjata valintoja. Pilvistrategian luomisen lisäksi voimme lähteä rakentamaan yhdessä koko kokonaisuutta käytäntöön asti. Olemme pilvipalveluiden asiantuntija ja haluamme olla apunanne IT-ympäristön kehittämisessä.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Magic Cloud, Kimmo Haapavuori

KAROL WARNICKI

Myyntijohtaja

Magic Cloud, Kimmo Haapavuori