Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Magic Cloud Oy:n kameravalvontaa koskevan rekisterin tietosuojaseloste

 

1 Yleistä

Magic Cloud Oy (jäljempänä ”Magic Cloud” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojenluottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme tarjoamiimme palveluihin (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tukipalvelumme, support@magiccloud.fi.
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.2.2021.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Magic Cloud Oy

Osoite: Hallituskatu 8A, 33200 Tampere

Puhelin: 010 328 4700

Email: myynti@magiccloud.fi

Y-tunnus: 2483428-8

3 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Magic Cloud ylläpitää tallentavaa kameravalvontaa omien laite- ja toimitilojensa alueella. Kameravalvonnasta
alueella ilmoitetaan kyltein.
Kameravalvonnan tarkoituksena on
 • varmistaa ja lisätä henkilökunnan turvallisuutta.
 • suojata omaisuutta.
 • ennaltaehkäistä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavia tilanteita.
 • auttaa jo tapahtuneiden turvallisuutta tai omaisuutta vaarantaneiden tilanteiden selvittämisessä.
Kameravalvonnasta kertyviä tietoja käytetään tarvittaessa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi. Tietoja ei käsitellä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin kuin edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Kameravalvontaan liittyvän tietojen käsittelyn yhteydessä ei tehdä automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia henkilöihin tai jotka vaikuttavat henkilöihin merkittävästi, eikä henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia (profilointia). Henkilötietojesi käsittelyn peruste on yllä mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme.

4 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset

Voimme käytää kolmansien osapuolten palveluja henkilötietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille silloin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Kolmannet osapuolet toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön edellyttämin tavoin. Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan lain mukaisella perusteella.

5 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksissa, joita varten ne on kerätty. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan.

6 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Mahdollinen asiakkaan henkilötietoa koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Muun kuin manuaalisen aineiston osalta Magic Cloud on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tietojen käyttämiseltä tai tietojen tuhoutumiselta. Magic Cloudin henkilökunta on allekirjoittanut erillisen tietosuojasopimusliitteen. Henkilöstön oikeudet ja valtuudet palveluiden tuottamisessa käytettävissä tietojärjestelmissä rajataan työtehtävien laajuus huomioon ottaen ja järjestelmiin pääsyä hallitaan kohdennettujen käyttöoikeuksien kautta.

8 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen myynti@magiccloud.fi. Voit myös ottaa yhteyttä verkkosivustomme palautelomakkeen kautta, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Magic Cloud Oy
Hallituskatu 8A
33200 Tampere
MANAGED MAGIC CLOUD

Managed Cloud -palvelut kotimaisesta pilvestämme, jotta datanne on turvassa, pilviympäristö kustannustehokas ja tarpeisiin optimoitu.

YHTEYDET

Toimivat ja helposti hallittavat yhteydet ovat toiminnan edellytys. Jätä ne meidän huolehdittavaksi.

TIETOTURVA

Erilliset tietoturvapalvelumme vievät pilviympäristönne tietoturvan ylläpidon ja kehittämisen seuraavalle tasolle.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskuilla saatte asiantuntijan silmäparin pilven tärkeimpien osa-alueiden toimivuuteen.

AJANKOHTAISTA