Gör det möjligt att utveckla affärsverksamheten. Skapa en molnstrategi.

Molnstrategi.

Molnstrategin hjälper till att koncentrera resurserna på kärnverksamheten och till att göra affärsverksamheten mera lönsam. Med hjälp av strategin kan man kontrollera den mångformiga verksamhetsmiljön och förbättra förmågan att i framtiden klara av utmaningarna. Med hjälp av molnstrategin omorganiseras företagets IT-system så att miljöerna kan förenhetligas och som slutresultat uppnår man en kostnadseffektiv helhetslösning, som motsvarar affärsverksamhetens behov.

Då man bygger en molnstrategi beaktar man företagets hela datahantering, digitalisering och mobiltjänster. Avsikten med strategin är att skapa en heltäckande plan för företagets samtliga teknologitjänster. Med hjälp av en färdig molnstrategi är det i framtiden lönsammare att ta i bruk molntjänster då man kan motivera de fastställda verksamhetsformerna och då företagets alla verksamhetsformer stöder affärsverksamhetens behov och målsättningar.

En molnstrategi innebär alltid långtidsplanering. .

Nyttan.

Hjälper till att välja de bästa teknologilösningarna.

Klarlägger hur det lönar sig att fördela arbetsbördan på olika moln.

Säkerställer att de valda lösningarna är friktionsfritt samstämda.

Stöder affärsverksamhetens målsättningar.

Att bygga en molnstrategi.

Man skapar en vision för datahanteringen.
Man förstår företagets nuläge ur IT-synpunkt och dess affärsmässiga målsättningar. Man beaktar affärsverksamhetens centrala behov och målsättningar, som IT-miljön ska stöda, t.ex. systemens snabbhet och möjligheterna till distansarbete. Man skapar en vision för datahanteringen där molnstrategin erbjuder en verksamhetsplan.

Att definiera de teknologiska utmaningarna.

Man definierar de eventuella teknologiska utmaningarna som kan försvåra en smidig affärsverksamhet. Typiska utmaningar kan vara t.ex. dataskydd, kapacitet, snabbhet, uppdateringar, kostnadsstruktur, stabilitet, skalbarhet, användbarhet och erfarenhet av användningen.

Att skapa en principkarta över molnurvalet.
Man skapar en principkarta över hur man för närvarande fattar beslut om val av moln, över vilka framtida egenskaper man anser vara kritiska och enligt vilka principer man gör framtida anskaffningar.

Att göra en teknisk kartläggning
MMan skapar en helhetsbild av företagets nuvarande IT-miljö och man utarbetar teknisk dokumentation om nuläget; läget gällande uppdaterad programvara, system och dataskydd, servernas roll och nulägen; man gör en kartläggning av resurserna, av olika systems och anläggningars livscykel och man skapar en bild av nätmiljön.

Att uppgöra en handlingsplan.
Man inser möjligheterna till val av moln, infrastruktur och teknologi i företaget och i affärsverksamheten. Man skapar praxis och en plan för att organisera och genomföra IT-systemen samt om valet av teknologi för att stöda den uppsatta visionen.

Utnyttja expertis för att skapa en molnstrategi!

Vi erbjuder vår expertis i alla frågor och skeden av en molnstrategi. Existerande dokumentation och strategi påverkar innehållets helhet och företagets prioriteringar kan också påverka valen. Utom att skapa en molnstrategi kan vi också tillsammans bygga en helhet ända fram till praktisk tillämpning. Vi är experter på molntjänster och vi vill vara till er hjälp med att utveckla IT-miljön.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Magic Cloud, Kimmo Haapavuori

Karol Warnicki

Försäljningschef

Magic Cloud, Kimmo Haapavuori